کورپاڼه > اسانتياوې > Programming Services
تړاو کاپي کاپي شو
Programming Services
Liwal team of qualified and experienced programmers offer you offshore services to work on your project. The quality you receive is equivalent or superior to that offered by the local companies, but at a fraction of the cost. Developers are experienced in WINDOWS, UNIX/Linux and Mac platforms.

We offer guaranteed quality, cost-effective contracting services in desktop applications development, web and database programming, i10n, i18n, enabling and multilingual web developments, bringing you the safety, cost-effectiveness, best talents, and highest quality standards. Here is just a short list representing just a small fraction of our skills and talents:

- Offshore or On-site software development and coding
- Development of Internet / Intranet / Extra net applications
- E-Business solutions - Development of Client-Server applications
- Web design
- Wireless applications
- Software testing and porting
کاپيحق © ١٩٩٢-٢٠٢١ لېوال لمېټډ. ټول حقوق خوندې دي. د نورو ټولو کمپنيو او/يا د هغو د پيداوار نومونه د هغوى خپل ټرېډمارک يا د هغو د څېښتنو ټرېډمارک دي.
محاسب کې جوړ شوى