کورپاڼه > پيداوار > چاپيريال
تړاو کاپي کاپي شو
چاپيريال
تړاو کاپي کاپي شو
Liwal Enviro and Clean Air Services Systems ™ & Liwal Test Instruments Systems
To protect the natural environment, to ensure clean environment, air, soil, water for a better quality life for all; using a systematic sustainable business strategy model of making vital environmental, air, sound, noise vibration and calibration products, tools, technologies, know-how, solutions, support and services across communities in Afghanistan.
کاپيحق © ١٩٩٢-٢٠٢٠ لېوال لمېټډ. ټول حقوق خوندې دي. د نورو ټولو کمپنيو او/يا د هغو د پيداوار نومونه د هغوى خپل ټرېډمارک يا د هغو د څېښتنو ټرېډمارک دي.
محاسب کې جوړ شوى