کورپاڼه > پيداوار > چاپيريال
تړاو کاپي کاپي شو
چاپيريال
Visit our Air system and water system page by selecting it from above menu as Air and Water respectively.
تړاو کاپي کاپي شو
Liwal Enviro and Clean Air Services Systems ™ and Liwal Test Instruments Systems ™
To protect the natural environment, to ensure clean environment, air, soil, water for a better quality life for all; using a systematic sustainable business strategy model of making vital environmental, air, sound, noise vibration and calibration products, tools, technologies, know-how, solutions, support and services across communities in Afghanistan.
کاپيحق © ١٩٩٢-٢٠٢١ لېوال لمېټډ. ټول حقوق خوندې دي. د نورو ټولو کمپنيو او/يا د هغو د پيداوار نومونه د هغوى خپل ټرېډمارک يا د هغو د څېښتنو ټرېډمارک دي.
محاسب کې جوړ شوى