کورپاڼه > د لېوال د هوا د ککړتيا د مالومولو حل لارې
د لېوال د هوا د ککړتيا د مالومولو حل لارې
تړاو کاپي کاپي شو
هغه هوا چې موږ يې تنفوس کوو زموږ د ژوند په کېفيت اغېز لري، د چاپېريال د هوا نمونې (بېلګې) موږ سره د هوا د ککړتيا څيړلو او کچې مالوم کولوبرخو کې مرستې کوي. د هوا د ککړتيا څارنې په ډېرو ځاىونو کې ترسره کېږي په ځانګړى ډول په داسې ځايونو کې لکه د خطرناکو پاتي شونو ځايونونه، هغه ځايونه چيرې چې د صنعتي فابريکو څخه تودونه پورته کېږي او دننه په کورونوو دفترونو، فابريکو کې د هوا کېفيت. لېوال ددې ټولو ځايونو لپاره د هوا د ککړتيا د کچې د مالوم کولو آلې (تجهيزات) وړاندې کوي.
محاسب کې جوړ شوى