تړاو کاپي کاپى شد
لېوال قاموس او ژباړن د پښتو، دري او انګرېزي لپاره اسانتياوې لرونکى د ژبې د ژباړې يو سيسټم دى. دا داسې جوړ شوى چې په اسانۍ سره نورو ژبو ته هم اوړېدلى شي، له ډول ډول مستند قاموسونو څخه ډيجيټل کلمې او د ګڼو ژبو لپاره هممانيزونه لري. کارونکي کولاى شي کلمې وړانديز کړي او يا يې ژباړه وليکي چې قاموس لا غني شي.
محاسب کې جوړ شوى