تړاو کاپي کاپى شد
محصولات مخابراتی، خدمات و مشاوره ها از جمله DTH ماهواره ای، اینترنت اشیا، اینترنت، ردیابی، رادیو تعریف شده نرم افزاری و غیره..
محاسب کې جوړ شوى