تړاو کاپي کاپى شد
لېوال محاسب غبرګ پېژندکرتوب پوستغالى ١٫١٢
لېوال محاسب غبرګ پېژندکرتوب پوستغالى يا اپ په مرسته د ځيرک ګرځند له لارې سيستم ته په خوندي توګه دننه کېدلاى شئ، د خونديتوب لپاره سيستم بايد ستاسې ځيرک وپېژني او ترهغه وروسته مو دننه کړي. که تاسې د محاسب پرمټ چليدونکو برېښويبځاينو کې چارې ترسره کوئ، ددې پوستغالي يا اپ غوښتنه به کوئ. د پوستغالي کارولو لپاره انډرايډ ځيرک او ګوګل کروم، اوپرا يا پايرپاکس لټونګر يا براوسر ته اړتيا لرئ. اىپون سيستم لپاره ترکار لاندې دى.
شتون شمېر
پرېمانه
محاسب کې جوړ شوى