صفحه نخست > وي سټ او پوينټ ټو پوينټ
وي سټ او پوينټ ټو پوينټ
تړاو کاپي کاپى شد
زموږ سپوږمکيو ار منځى او په ولاينونو کښې سيمه ييز منځي، چي په لمړيزه بريښنا چليږي، د نوي انټرنټ پرونوکال په خپلولو سره هر هيوادوال ته د هغه له وسې سره سم په وړلګښت شيه او ورځ د ټليفون، فکس او انټرنټ اسانتياوې برابروي.
زموږ اسانتياوى د ټليفون، فکس او انټرنټ او کرڅند ټليفون له پاره کاروئ او موږ ټولې نړۍ ته ستاسې د رسونې او رارسونې دنده ترسره کوو،
محاسب کې جوړ شوى