صفحه نخست > حل لارې
حل لارې
تړاو کاپي کاپى شد
محاسب کې جوړ شوى