تړاو کاپي کاپي شو
هغه هوا چې موږ يې تنفوس کوو زموږ د ژوند په کېفيت اغېز لري، د چاپېريال د هوا نمونې (بېلګې) موږ سره د هوا د ککړتيا څيړلو او کچې مالوم کولو برخو کې مرستې کوي. د هوا د ککړتيا څارنې په ډېرو ځاىونو کې ترسره کېږي په ځانګړى ډول په داسې ځايونو کې لکه د خطرناکو پاتي شونو ځايونونه، هغه ځايونه چيرې چې د صنعتي فابريکو څخه دودونه پورته کېږي او دننه په کورونوو دفترونو، فابريکو کې د هوا ککړتيا کچې کېفيت څيړي او مالوم کوي، لېوال ددې ټولو ځايونو لپاره د هوا د ککړتيا د کچې د مالوم کولو آلې (تجهيزات)، اسانتياوې، چوپړتياوې او روزنې وړاندې کوي.
محاسب کې جوړ شوى