تړاو کاپي کاپي شوخرڅول غواړئ
زموږ سره د خرڅونکي په ډول
راجسټر شئ او خرڅلاو پيل کړئ.