دنده ترلاسه کړئ!
تړاو کاپي کاپي شو
دندو او خپله پېژندمخينه يا سيوي جوړولو لپاره چاروال.کوم وګورئ.