د لېوال هټۍ ستره موخه وړاه کاروبارونه رامنځته کول او هڅول دي چې د هېوادوالو د اړتياوو پوره کولو لپاره پيداوار، اسانتياوې وپنځوي او دندې رامنځته کړي. نور رحمان لېوال