د کاروبارترکاروبار او کاروبارتربيپار يوه سپاچه چې کاروبارونه او ملتونه سره تړي