د لېوال او نړۍ پرمختللي کمپيوټر او مالوماتي ټيکنالوژي سامانونه، شيان او وسيلې.
محاسب کې جوړ شوى