لېوال اي اواس ملاتړ ١.١
لېوال اي اواس ملاتړ ١.١
تړاو کاپي کاپي شو
د لېوال اى او اس ملاتړ ١٠ په ١٣٩١ کال کې راوايستل شو، لومړنى پوستغالى يا اپ وو چې پښتو ليکل ېې په اى او اس کې شوني کړل، بياسمون ١٫٠ پوستغالي کې پښتو ليکل کېده او د اړتيا سره سمه د اى او اس نورو برخو کې اچول کېده چې د لېوال اشياسافټ معياري ليکمن پر بنسټ جوړ وو. بياسمون ١٫١ د اى او اس ټول سيستم کې پښتو ليکل شوني کړل.

پښتو اى او اس کارونکي ډېر لږ وو ځکه پوستغالي د اى او اس د هټۍ غړيتوبونډې لګښت نه راويستلو له امله په ١٣٩٥ز کال کې بند شو
محاسب کې جوړ شوى