کورپاڼه > اسانتياوې
اسانتياوې

لېوالنټ د انټرنټ او بريښناليک اسانتياوې
لېوالنټ هڅه کوي چې انټرنيټ مو له اړتياوو سره سم کار دکړي، موږ په اومړي ځل يه افغانيستان کښې د انټرنټ اسانتياوې برابره کړې، چې شپه او ورځ ترې کار اخيستلاى شى.اوس د هيواد له هر ځاى څخه د سټلايټ ټليفون په مرسته انټرنټ او بريښناليک ليږلي او اخيستلاى شى. په دې نوګه تلسې زموږ د انټرنټ اسانتيا ترلاسه کولاى شئ او په سيمه کښې يوازې زموږ له انټرنټ سره سټلايټ ټليفون په مرسته پرليکه کيړاى شئ.
کاپيحق © ١٩٩٢-٢٠٢٠ لېوال لمېټډ. ټول حقوق خوندې دي. د نورو ټولو کمپنيو او/يا د هغو د پيداوار نومونه د هغوى خپل ټرېډمارک يا د هغو د څېښتنو ټرېډمارک دي.
محاسب کې جوړ شوى