کورپاڼه > په سپوږمکۍ سره د غږ تصوير او معلوماتو د خپرونو اسنتياوې
تړاو کاپي کاپي شو
په سپوږمکۍ سره د غږ تصوير او معلوماتو د خپرونو اسنتياوې
موږ د سپوږمکيو د خپرونو د اسنتياوو له لارې، راډيويي او تلويزيوني او راز راز معلومات پر يوه وخت ڼول هيواد، نړۍ او يا ځينو سيمو ته د خپرولو رسولو فاصله له منځه وړو.
محاسب کې جوړ شوى