کورپاڼه > کلککالي
تړاو کاپي کاپي شو
کلککالي
محاسب کې جوړ شوى