تړاو کاپي کاپى شد
د لېوال او نورو کمپينيو پوستکالي

محاسب کې جوړ شوى