غږ
تړاو کاپي کاپى شد
د لېوال د غږ د کچې ميټرونه، د شور ډايمټرونه او د شور د کچې کولو سامانونو پيداورونه، اسانتياوې، چوپړتياوې او ملاتړې مرستې د سيمې او نړۍ په ټولو هېوادونو کې عامه او خصوصي سکټورونه کې ټول برخوال ددې جوګه کوي چې په ټولو سکټورونو او صنعت کې هر څوک په هر ځاى کې چې وي د غږونو، شورماشورونو او ريږديدلونو د زيانونو او خطرونو څخه خوندي دي.
ستاسې د اړتياوو د وړ اسانتيا د وړانديزکولو لپاره مهرباني وکړئ د وړيا سلا مشورې لپاره دلته دې تړوني ته ټک ورکولو سره هغه ځاى سره اړيکې وکړي چې تاسې ته نږدي وي.
محاسب کې جوړ شوى