تړاو کاپي کاپي شو
د لېوال او نورو کمپينيو په ګډون د اډوبي او نورو پوستکالي.

محاسب کې جوړ شوى