تړاو کاپي کاپي شو
مخابراتي اسانتياوې، پيداوار او مشورې په ګډون د سپوږمګۍ له لارې انټرنټ، راډيو، ټلويزيون، د شيانو انټرنټ، څارنه، پوستکالي پربنسټ راډيو او ډېر نور څه...

محاسب کې جوړ شوى