تړاو کاپي کاپي شو
لېوال جوړ، د ERP، CMS او CRM 'ووريز' يا کلوډ سپاچه چې ګرځنده لپاره چمتو او په ځنځيريزتړاو يا بلاکچين سمبال دى، دولتي او کاروباري پورټلو کې کارېږي. پرمټ يې لوجسټيک، سېک، برېښسوداګري، زدکړې، بشريځواک، مخابراتي، روغتيايي اسانتياوو او نورو ډېرو برخو کې کاروبارونه چلېږي.
محاسب کې جوړ شوى