لېوال پوستکالي
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال پوستکالي
محاسب کې جوړ شوى