د خونديتوب تګلاره
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال انډرايډ ليکمن ټول مالومات په اله کې ساتي.
دا مالومات هغه دي لکه نوې کليمې.
د چاروال مالومات نه لېږل کيږي.
محاسب کې جوړ شوى