تړاو کاپي کاپي شو
لېوال د هرچا لپاره د کاروبار-تر-کاروبار او کاروبار-تر-بيپار د برېښسوداګرۍ ګڼژبې سپاچه او انټرنټي بازار "لېوال هټۍ" پيل کړه
لېوال افغانستان کې د ازري يوازنى واکوال استازى دى، د جي اى اس څانګه، د ازري پروګرامونو، اسانتياوو او روزنو چارې ترسره کوي.
تړاو کاپي کاپي شو
مخابراتي اسانتياوې، پيداوار او مشورې په ګډون د سپوږمګۍ له لارې انټرنټ، راډيو، ټلويزيون، د شيانو انټرنټ، څارنه، پوستکالي پربنسټ راډيو او ډېر نور څه...

تړاو کاپي کاپي شو
د لېوال او نورو کمپينيو په ګډون د اډوبي او نورو پوستکالي.

د لېوال او نړۍ پرمختللي کمپيوټر او مالوماتي ټيکنالوژي سامانونه، شيان او وسيلې.
لېوال محاسب ™
لېوال محاسب ™
لېوال جوړ، د ERP، CMS او CRM 'ووريز' يا کلوډ سپاچه چې ګرځنده لپاره چمتو او په ځنځيريزتړاو يا بلاکچين سمبال دى، دولتي او کاروباري پورټلو کې کارېږي. پرمټ يې لوجسټيک، سېک، برېښسوداګري، زدکړې، بشريځواک، مخابراتي، روغتيايي اسانتياوو او نورو ډېرو برخو کې کاروبارونه چلېږي.
محاسب کې جوړ شوى