تړاو کاپي کاپى شد
لېوال د هرچا لپاره د کاروبار-تر-کاروبار او کاروبار-تر-بيپار د برېښسوداګرۍ ګڼژبې سپاچه او انټرنټي بازار "لېوال هټۍ" پيل کړه
تړاو کاپي کاپى شد
د مخابراتو او هوايي چلند څانګه

تړاو کاپي کاپى شد
د لېوال او نورو کمپينيو پوستکالي

لېوال محساب،  برای حضور آنلاین ، تجارت الکترونیکی ، امور مالی/اداري و مدیریت تصدها.
لېوال محساب، برای حضور آنلاین ، تجارت الکترونیکی ، امور مالی/اداري و مدیریت تصدها.
تړاو کاپي کاپى شد
لېوال محاسب یک سیستم عامل ابر ، موبایل و بلاکچین دارى ERP ، CMS و CRM.
محاسب کې جوړ شوى