ليکوال سيډي
لېوال ليکوال (پښتو متن ننويستلو پروګرام)
تړاو کاپي کاپى شد
لېوال ليکوال د کمپيوټري متن ځانکړى ليکاڼۍ پروګرام دى چې د کمپيوټر هغو پروګرامو کې په ځانګړې تګلاره او ليکبڼو يا پنټونو پښتو متن ننباسي چې په هغو کې پښتو نه ليکل کېږي. د ليکوال ځانګړنه داده چې هر هغه پروګرام چې رومي توري ليکلاى شي په هغه کې پښتو وردننه کولاى شئ. دغه پروګرام ډيزاين، خپرندويه ، رسنيو، ويډيو سموونکو او نورو ګراپيکي پروګرامو لپاره دى.

ليکوال پروګرام د ګراپيک پروګرامونو په ځانګړي ډول لکه پوټوشاپ، کورالډرا، ويډيويي سمون پروګرام پريمر، ټلويزيوني سرليکونو او بل هرډول پروګرام چې په هغه کې پښتو متن نشي ليکلاى، ليکوال اړوند پروګرام کې د پښتو متن ننويستلو لپاره کارکوي. پښتو سربېره دغه لېکوال دري، فارسي، اردو او نورې هغه ژبې چې په عربي ليکدود ليکل کېږي هم کارېږي.

دغه پروګرام په ١٣٧٥ز کال کې جوړ شوى، خرڅول او ملاتړ په ٢٠١٦ کال کې پاى ته رسيدلاى. د ځانګړو پروژو لپاره د ليکوال پروګرام د بيا چلند لپاره اړيکه وکړئ.
نور انځورونه
ليکوال سيډي پوښ
محاسب کې جوړ شوى