ليوال توزيع کننده انحصاری ازرى در افغانستان است ، بخش جي اى اس به دنبال نرم افزار، خدمات و آموزش ازرى است.
محاسب کې جوړ شوى