لېوال افغانستان کې د ازري يوازنى واکوال استازى دى، د جي اى اس څانګه، د ازري پروګرامونو، اسانتياوو او روزنو چارې ترسره کوي.
محاسب کې جوړ شوى